Η διδακτορική διατριβή

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διδάκτορας: Λεωνίδας Λιάκος

Επιβλέπων καθηγητής: Δημήτρης Σταθάκης

Η τρέχουσα ιστοσελίδα αποτελεί συνοδευτικό υλικό για την διδακτορική διατριβή "Μοντέλα αστικής εξάπλωσης και παρακολούθηση με τηλεπισκόπηση νυκτερινών φώτων".

Η διατριβή έχει αναρτηθεί στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

Αποτελεί κατά κύριο λόγο έναν συνοπτικό οδηγό και κατάλογο των αποτελεσμάτων της έρευνας (δημοσιεύσεων, workshop και αποθετηρίων κώδικα).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (MIS-5000432), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Photo

more ...

Δημοσιέσεις-Συνέδρια

Περιοδικά

 • Stathakis, Demetris, and Leonidas Liakos. 2020. “Median Shift Lunar Correction for VIIRS.” IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 1–5. doi:10.1109/LGRS.2020.3007965.

 • Stathakis, Demetris, and Leonidas Liakos. 2019. “Further Adjustment of the Defense Meteorological Satellite Program-Operational Linescan System Using Radar Data.” Journal of Applied Remote Sensing 13 (03): 034507/1-9. doi:10.1117/1.JRS.13.034507.

Συνέδρια

 • Stathakis, Demetris, Leonidas Liakos, and Pavlos Baltas. 2021. “Covid-19 Pandemic Assessment by Night-Lights.” In IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) 2021. Brussels, Belgium.

 • Stathakis, Demetris, Leonidas Liakos, Vassilis Tselios, and Pavlos Baltas. 2021. “Night Light as an Indicator of the Pandemic’s Impact on Economic Activity in Touristic Areas.” In 60th ERSA Congress Territorial Futures – Visions and Scenarios to Cope with Megatrends in a Changing Europe. Bolzano-Bozen, Italy, 24-27 August 2021.

 • Stathakis, Demetris, Leonidas Liakos, and Pavlos Baltas. 2021. “Medium Temporal Scale Night-Lights Data for Detecting Abnormal Events.” In NightLights Virtual Workshop 2021. Virtual Event: Alba Orbital.

 • Stathakis, Demetris N., and Leonidas Liakos. 2020. “Time Series Formation Based on VIIRS 24h Data.” In Remote Sensing Technologies and Applications in Urban Environments V, edited by Nektarios Chrysoulakis, Thilo Erbertseder, and Ying Zhang, 17. Online Only, United Kingdom: SPIE. doi:10.1117/12.2574346.

 • Stathakis, Demetris, Pavlos Baltas, and Leonidas Liakos. 2019. “Preprocessing Very High Temporal Resolution Night-Lights Data For Noise Removal.” In 39th Annual EARSeL Symposium. Salzburg, Austria.

 • Stathakis, Demetris, and Leonidas Liakos. 2019. “VIIRS Lunar Radiance Removal by Dark Object Subtraction.” In IGARSS 2019 - IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 6380–6383. Yokohama, Japan: IEEE. doi:10.1109/IGARSS.2019.8898906.

 • Stathakis, Demetris, and Leonidas Liakos. 2018. “An Improved DMSP/OLS Times Series Based on Adjusted-Data.” In 38th Annual EARSeL Symposium, Earth Observation Supporting Sustainability Research. Chania, Crete, Greece.

 • Stathakis, Demetris N., Leonidas Liakos, Christos Chalkias, and Maria Pafi. 2018. “A Photopollution Index Based on Weighted Cumulative Visibility to Night Lights.” In Remote Sensing Technologies and Applications in Urban Environments III, edited by Nektarios Chrysoulakis, Thilo Erbertseder, and Ying Zhang, 3. Berlin, Germany: SPIE. doi:10.1117/12.2500212.

more ...

Workshops

 • Stathakis, Demetris, Leonidas Liakos, and Pavlos Baltas. 2021. “Medium Temporal Scale Night-Lights Data for Detecting Abnormal Events.” In NightLights Virtual Workshop 2021. Virtual Event: Alba Orbital. (Online streaming)

 • Λιάκος, Λεωνίδας, and Δημήτρης Σταθάκης. 2020. “Γλώσσα Προγραμματισμού R: Υπολογισμός Δεικτών Με Δεδομένα Νυχτερινών Φώτων Και Οπτικοποίηση Σε Διαγράμματα Και Χάρτες.” In HellasGI. Αθήνα. (github repository)

 • Λιάκος, Λεωνίδας. 2019a. “Raster και Raster Stack στην R με την χρήση δορυφορικών δεδομένων νυκτερινών φώτων (DMSP/OLS).” In Workshop. Βόλος: Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης, Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Θεματικής Χαρτογραφίας. (github repository)

 • Λιάκος, Λεωνίδας. 2019b. “Raster και Raster Stack στην R με την χρήση δορυφορικών δεδομένων νυκτερινών φώτων (DMSP/OLS).” In FOSSCOMM 2019. Λαμία. (github repository)

 • Σταθάκης, Δημήτρης, and Λεωνίδας Λιάκος. 2018. “Επεξεργασία Δεδομένων Raster GIS Με R.” In FOSSCOMM 2018. Αθήνα: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. (github repository)

more ...

Αποθετήρια κώδικα

Από δημοσιεύσεις/συνέδρια

 • Stathakis, Demetris, and Leonidas Liakos. 2020. “Median Shift Lunar Correction for VIIRS.” IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 1–5. doi:10.1109/LGRS.2020.3007965. (github repository).

 • Stathakis, Demetris, and Leonidas Liakos. 2019b. “Further Adjustment of the Defense Meteorological Satellite Program-Operational Linescan System Using Radar Data.” Journal of Applied Remote Sensing 13 (03): 034507/1-9. doi:10.1117/1.JRS.13.034507. (github repository).

 • Stathakis, Demetris N., Leonidas Liakos, Christos Chalkias, and Maria Pafi. 2018. “A Photopollution Index Based on Weighted Cumulative Visibility to Night Lights.” In Remote Sensing Technologies and Applications in Urban Environments III, edited by Nektarios Chrysoulakis, Thilo Erbertseder, and Ying Zhang, 3. Berlin, Germany: SPIE. doi:10.1117/12.2500212. (github repository).

 • Stathakis, Demetris, and Leonidas Liakos. 2018. “An Improved DMSP/OLS Times Series Based on Adjusted-Data.” In 38th Annual EARSeL Symposium, Earth Observation Supporting Sustainability Research. Chania, Crete, Greece. (github repository).

Χρήσιμος κώδικας

 • Mετατροπή των CLASS/NOAA hdf σε geotiff (github repository).

 • Πρόβλεψη νυχτερινών φώτων DMSP/OLS για τις ελληνικές πόλεις με το μοντέλο SLEUTH (github repository).

 • Python script για τον υπολογισμό της σεληνιακής ακτινοβολίας (από το fortran script των Miller & Turner, 2009, github repository).

 • Υπολογισμός της εποχικότητας με βάση τα νυχτερινά φώτα για τους δήμους της Ελλάδας (github repository)

Eπιπλέον αποθετήρια υπάρχουν στην ενότητα workshops.

more ...

Tools

Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής έχει γίνει με Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).

Χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω λογισμικά (και μια σειρά συμπληρωματικών πακέτων):

 • Gnu/Linux Debian Stable: Λειτουργικό σύστημα.
 • emacs/org-mode: για τις σημειώσεις και την συγγραφή της διατριβής.
 • zotero/org-ref: για την διαχείριση της βιβλιογραφίας.
 • latex/xelatex/Biber: για την δημιουργία του τελικού κειμένου.
 • R/rstudio: για την επεξεργασία των δεδομένων, την χωρική και στατιστική ανάλυση και την δημιουργία γραφημάτων και χαρτών.
 • Python/Spyder: για την επεξεργασία των δεδομένων.
 • git/GitAhead: για την διαχείριση εκδόσεων του κώδικα.
 • Panoply: για την ανάγνωση δορυφορικών δεδομένων.
 • Qgis/GRASS GIS: για χωρική ανάλυση και δημιουργία χαρτών.
 • ganttproject: για την οργάνωση και διαχείριση του χρονοδιαγράμματος και των παραδοτέων της διατριβής.

Επιπλέον έγινε χρήση των υπηρεσιών github και OSF.

more ...