Η διδακτορική διατριβή

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διδάκτορας: Λεωνίδας Λιάκος

Επιβλέπων καθηγητής: Δημήτρης Σταθάκης

Η τρέχουσα ιστοσελίδα αποτελεί συνοδευτικό υλικό για την διδακτορική διατριβή "Μοντέλα αστικής εξάπλωσης και παρακολούθηση με τηλεπισκόπηση νυκτερινών φώτων".

Η διατριβή έχει αναρτηθεί στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

Αποτελεί κατά κύριο λόγο έναν συνοπτικό οδηγό και κατάλογο των αποτελεσμάτων της έρευνας (δημοσιεύσεων, workshop και αποθετηρίων κώδικα).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (MIS-5000432), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Photo